Wednesday, October 22, 1975

อาบัติเสขิยวัตร, โภชนปฏิสังยุต, ธัมมเทสนาปฏิสังยุต, ปกิณกะ, อธิกรณสมถะ


๑๑. อาบัติเสขิยวัตร, โภชนปฏิสังยุต, ธัมมเทสนาปฏิสังยุต, ปกิณกะ, อธิกรณสมถะ

อาบัติเสขิยวัตร, สารูป, โภชนปฏิสังยุต


๑๐. อาบัติเสขิยวัตร, สารูป, โภชนปฏิสังยุต

อาบัติปาจิตตีย์ (รัตนวรรค, อาบัติปาฏิเทสนียะ)


๙. อาบัติปาจิตตีย์ (รัตนวรรค, อาบัติปาฏิเทสนียะ)

อาบัติปาจิตตีย์ (โอวาทวรรค, โภชนวรรค, อเจลกวรรค, สุราปานวรรค, สัปปาณกวรรค)


๗. อาบัติปาจิตตีย์ (โอวาทวรรค, โภชนวรรค, อเจลกวรรค, สุราปานวรรค, สัปปาณกวรรค)

อาบัติปาจิตตีย์ (มุสาวาทวรรค, ภูตคามวรรค)


๖. อาบัติปาจิตตีย์ (มุสาวาทวรรค, ภูตคามวรรค)